Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Plasman cs advocaten is het kantoor van mr. J.P. Plasman. Het betreft een eenmanszaak waar, naast mr. Plasman, vijf advocaten werkzaam zijn alsmede medewerkers ten behoeve van (juridische) secretariële ondersteuning.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden uitgevoerd door personen werkzaam bij/voor Plasman cs advocaten, tenzij voorafgaande aan een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachten worden mede begrepen aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

1.3. De uitvoering van de opdracht (hierna te noemen: de werkzaamheden) geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna te noemen: de cliënt). Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Op de rechtsverhouding tussen Plasman cs advocaten en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil dat tussen Plasman cs advocaten en de cliënt mocht ontstaan, voor zover dit geschil niet zal vallen onder de reikwijdte van het tuchtrecht als bedoeld in de Advocatenwet.

1.4. Klachten over het functioneren van advocaten verbonden aan Plasman cs advocaten kunnen schriftelijk en voorzien van een toelichting worden ingediend bij mr. J.P. Plasman. Voorts wordt gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam.

1.5. Plasman cs advocaten is gespecialiseerd in het strafrecht. Indien de cliënt verlangt dat werkzaamheden worden verricht die buiten dit rechtsgebied liggen, zal Plasman cs advocaten de te verrichten werkzaamheden niettemin beperken tot de in behandeling zijnde strafzaak, tenzij uitdrukkelijk met de cliënt anders wordt overeengekomen.

2. Aansprakelijkheid

2.1. Ten behoeve van Plasman cs advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid van Plasman cs advocaten niet door deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur van de in de betreffende zaak verrichte werkzaamheden.

2.2. Plasman cs advocaten zal bij het eventuele inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij zoveel als redelijkerwijze mogelijk is met de cliënt overleggen. Plasman cs advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door werkzaamheden van deze derden.
 

2.3. Een vorderingsrecht van de cliënt jegens de behandelend advocaat en/of Plasman cs advocaten vervalt zodra een periode van zes maanden is verstreken na de dag waarop de cliënt redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van dit vorderingsrecht.

3. Tarieven en betaling

3.1. Plasman cs advocaten wijst uitdrukkelijk op de mogelijkheid dat de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (hierna te noemen: toevoeging). Of de cliënt in aanmerking komt voor een toevoeging wordt geregeld in de Wet op de Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand is belast met de uitvoering en stelt een eigen bijdrage voor de cliënt vast. De cliënt is gehouden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur ten behoeve van de eigen bijdrage deze te voldoen. Deze eigen bijdrage wordt niet opgelegd indien de cliënt rechtens van zijn vrijheid is beroofd en een last tot toevoeging wordt afgegeven. De mogelijk bestaat dat de Raad voor Rechtsbijstand de gemaakte kosten van de toevoeging terugvordert van de cliënt in het geval de strafzaak is geëindigd met een onherroepelijke veroordeling en het inkomen en/of het vermogen van de cliënt boven de toepasselijke inkomens- en vermogensgrenzen van de Wet op de Rechtsbijstand ligt. Dit geldt niet voor minderjarigen, cassatietoevoegingen en piketvergoedingen.

3.2. Indien de cliënt niet in aanmerking komt voor een toevoeging of hiervan geen gebruik wenst te maken, zal de behandelend advocaat van Plasman cs advocaten een honorarium in rekening brengen op de wijze als uitdrukkelijk is overeengekomen. Plasman cs advocaten brengt geen extra vergoeding voor kantoorkosten in rekening behoudens in nader met de cliënt overeengekomen gevallen, bijvoorbeeld indien de cliënt een kopie van het strafdossier wenst te ontvangen. Plasman cs advocaten is gerechtigd een voorschot op het honorarium en eventueel te maken kosten te bedingen.

3.3. Betaling van facturen – daaronder mede begrepen voorschotnota’s – dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.4. Betaling dient giraal te geschieden, tenzij op basis van feiten en omstandigheden sprake is van een uitzonderlijke omstandigheid. De eigen bijdrage kan wel contant worden betaald.

3.5. Bij niet tijdige betaling van een factuur kunnen de werkzaamheden worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
Wanneer ook na aanmaning een factuur niet wordt voldaan, is Plasman cs advocaten gerechtigd de vordering zonder nadere ingebrekestelling over te dragen aan een incassobureau. Alsdan zal de vordering worden verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de openstaande hoofdsom.

3.6. Indien door Plasman cs advocaten ten behoeve van de cliënt gelden worden ontvangen op de bankrekening van de ten behoeve van cliënten opgerichte Stichting Beheer Derdengelden, machtigt de cliënt Plasman cs advocaten die gelden aan te wenden ter voldoening van openstaande facturen, overeenkomstig artikel 6.19, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur.

4.Geheimhouding en dossierbehandeling

4.1. Alle advocaten en overige werknemers van Plasman cs advocaten zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen bij de behandeling van de zaak ten aanzien van de cliënt ter kennis komt.

4.2. Plasman cs advocaten is wettelijk verplicht de identiteit van de cliënt te verifiëren.

4.3. Plasman cs advocaten is verplicht tot deugdelijke administratie en dossiervoering van de zaak van cliënt. Bij beëindiging van de werkzaamheden zal het dossier gearchiveerd worden en tenminste vijf jaren in het archief worden bewaard. Plasman cs advocaten is gerechtigd het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen na ommekomst van deze periode.

4.4. Plasman cs advocaten zal – overeenkomstig de daartoe bestaande regeling – processtukken die van een justitiële autoriteit zijn ontvangen onverwijld na beëindiging van de werkzaamheden die processtukken hetzij aan die autoriteit retourneren hetzij vernietigen.

December 2022